Disclaimer

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, met inbegrip van teksten, databestanden, foto's, beeld- en geluidsmateriaal, berusten bij Dr. Oetker Nederland (namens Koopmans Professioneel) of haar licentiegevers. De gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor persoonlijk en niet voor commercieel gebruik aanwenden. 

Door het gebruik van deze website verklaar je je akkoord met deze vrijwaring. Dr. Oetker Nederland heeft deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Dr. Oetker Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden. Echter, zij kan niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op deze website aangeboden informatie. 

Dr. Oetker Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen in website, of de informatie die op of via deze website wordt aangeboden. 

Op deze website en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Utrecht.

Privacy- en cookieverklaring
Als je je aanmeldt bij de website, genaamd www.koopmans-professioneel.nl, kan je worden gevraagd persoonsgegevens te verstrekken. Dr. Oetker Nederland neemt passende maatregelen om te waarborgen dat de gegevensbewerking geschiedt met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens, zoals naam, bedrijfsnaam, adres en telefoonnummer, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

• het verlenen van onze diensten waaronder toegang tot de website van Koopmans Professioneel; 
• informeren over producten en diensten van onszelf 
• verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. 

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Op onze website maken wij verder gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies worden gebruikt om informatie op te om een volgend bezoek aan deze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website.

Wijzigingen
Dit privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.